Naši spolupracovníci

RNDr. Jozef Valuch, CSc.

odborný garant a metodik

 • vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biochémia,  obhájil doktorát a kandidátsku prácu z oblasti biologických vied; pracuje ako toxikológ na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ,  Ústav súdneho lekárstva  v Bratislave
 • je certikovaným výživovým poradcom a absolventom postgraduálneho štúdia “ Liečebné hladovanie”, Rusko 2012
 • od roku 2010 je  každoročne pozývaný do Moskvy na “ Všeruský kongres dietológov “ s medzinárodnou účasťou, kde sa aktívne zapája svojimi odbornými prednáškami, ktorých predmetom sú vlastné skúsenosti z dlhodobého hladovania (30-50 dní, pije sa len voda), podložené vlastnými výskumnými výsledkami biochemických, hematologických, imunologických parametrov a onkomarkerov, meraných v období liečebného hladovania aj regeneračnej diety
 • od r. 2014 zahájil po Slovensku sériu prednášok o liečebnom hladovaní a regeneračnej diete, s cieľom oboznámiť verejnosť s touto netradičnou a veľmi účinnou metódou liečenia
 • v septembri 2014 sa uskutočnil, pod jeho metodickým a odborným vedením, prvý dvojtýždňový kurz Školy liečebného hladovania a regeneračnej diety (s 11-dňovým hladovaním), v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnilo 13 účastníkov.

Dôvodom naštartovania záujmu o  túto metódu liečby,  bola diagnóza, karcinóm obličky, zistená náhodne v r.2009; život nadobudol iný rozmer, priority sa upravili, celý spôsob života a stravovania sa zmenil. Prvým rozhodujúcim a odvážnym krokom, vtedy  “ do neznáma”, bolo prvé dlhodobé hladovanie, v trvaní 45 dní (po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní niekoľkých 1-3 dňových hladovaní ). Odvtedy každoročne, aj na základe doporučenia ruských odborníkov na hladovanie (praktizované v Rusku od r. 1950), absolvuje každoročne jedno dlhodobé hladovanie a týždenne 36-hodinové hladovanie. Od roku 2009-2014 absolvoval dlhodobé hladovania (45-50-40-30-36-43dní ) a od r.2015 absolvuje strednodobé hladovania (11-21 dní). 

JUDr. Dagmar Valuchová

manažér

 • vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave, 1981,  rigorózna skúška, 1982
 • od r. 1993 vykonáva advokátsku prax, špecializácia pozemkové právo
 • organizačne zabezpečuje kurzy Školy LHRD  a prednáškovú činnosť
 • je správcom webovej stránky
 • od r. 2010 praktizuje týždenne 24-hodinové hladovanie,  je absolventom kurzu liečebného hladovania

MUDr. Jana Buranská

 • vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského , 1994
 • atestácia prvého stupňa z anestéziológie a intenzívnej medicíny, 1997
 • atestácia druhého stupňa z anestéziológie a intenzívnej medicíny, 2001
 • pracovala  na ARO v Úrazovej nemocnici v Brne , 2003 – 2004
 • v súčasnosti  pracuje vo  FN Nitra na KAIM
 • záujmy :  venuje sa joge, behu, zdravej výžive
 • pravidelný absolvent kurzov liečebného hladovania

MUDr. Jela Maliariková

 • Jesséniova lekárska fakulta UK v Martine
 • 1997 – atestácia zo všeobecnej psychiatrie
 • 2000 – kontinuálne vzdelávanie v psychoterapii a ďalších nefarmakologických postupoch v psychiatrii
 • súkromná psychiatrická ambulancia v Trenčíne
 • pravidelný absolvent kurzov liečebného hladovania
Návrat hore